Pobail Éireannacha a chumhachtú le fuinneamh inacmhainne, glan agus glas

An chéad Fheirm Ghaoithe amach ón gcósta, ar chósta thiar na hÉireann.

Fuinneamh claochlaitheach

Is togra gaoithe amach ón gcósta é Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde, atá suite amach ó chósta Chonamara i gContae na Gaillimhe, a bhfuil sé mar aidhm leis cumhacht a thabhairt do phobail a úsáideann fuinneamh glan agus in-athnuaite.

Nuair a bheidh sé críochnaithe, cuirfidh Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde leictreachas iontaofa agus inacmhainne ar fáil chun níos mó ná 350,000 teach a chumhachtú. Cuideoidh an tionscadal le hÉirinn a sprioc a bhaint amach, is é sin 80 % den fhuinneamh a ghiniúint trí fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

“Tá tionscadal Fheirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde ina phríomhfhorbairt d’Iarthar na hÉireann, ina bhfuil ceann de na hacmhainní gaoithe is fearr ar domhan.”
Séamus McCabe
Stiúrthóir Forbartha Sinsearach, Corio Generation.

An ceantar áitiúil a fhorbairt

Tá an tionscadal Charraigeacha Sceirde ar cheann de na tionscadail bonneagair is mó riamh i réigiún Chonamara. Nuair a thógfar é, beidh sé ar an gcéad fheirm ghaoithe ar scála tráchtála amach ón gcósta ar imeall Atlantach na hEorpa, atá suite ar chósta Ghaeltacht Chonamara.

Cuirfidh Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde go mór le forbairt an cheantair amach anseo trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Deiseanna fostaíochta agus forbairt gheilleagrach a chur ar fáil do phobail áitiúla i gConamara.
  • Deiseanna a chumasú do phobail, do ghnólachtaí agus do dhaoine aonair forbairt agus dul chun cinn a dhéanamh.
  • Bonneagar cultúrtha, eacnamaíochta agus pobail i gceantar na Gaeltachta a neartú agus tacú leis

Fuinneamh in-athnuaite

Tá sé mar chuspóir náisiúnta ag Éirinn 80 % dá fuinneamh a tháirgeadh trí úsáid a bhaint as foinsí in-athnuaite faoi 2030. Chun é sin a bhaint amach, tá Rialtas na hÉireann ag cur dlús le forbairt na hearnála gaoithe amach ón gcósta. In 2020, fógraíodh tionscadal Fheirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde mar cheann de sheacht dtionscadal ábhartha d’fhorbairt amach ón gcósta chun an sprioc sin a bhaint amach.

Ceisteanna coitianta

Tionscadal Fheirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde

Cén fáth a bhfuil feirmeacha gaoithe amach ón gcósta de dhíth orainn in Éirinn agus cén chaoi a gcabhróidh siad le spriocanna athraithe aeráide na tíre?

Tá sé mar sprioc ag Éirinn 80 % dá fuinneamh a tháirgeadh trí úsáid a bhaint as foinsí in-athnuaite faoi 2030. Chun é sin a bhaint amach, táthar ag súil go bhforbrófar os cionn 7 GW d’fhuinneamh gaoithe amach ón gcósta i gceann deich mbliana. Tacóidh na spriocanna sin le gealltanais na hÉireann maidir le hastaíochtaí carbóin a laghdú, comhlíonfaidh siad na méaduithe a bhfuiltear ag súil leo san éileamh intíre ar leictreachas agus méadóidh siad slándáil an tsoláthair leictreachais.

Cad é an méid atá beartaithe don fheirm ghaoithe atá á forbairt ag Carraigeacha Sceirde?

Meastar gurb é Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde an chéad fheirm ghaoithe ar scála tráchtála amach ón gcósta ar imeall Atlantach na hEorpa. Beidh acmhainn suas le 450 meigeavata ag an bhfeirm ghaoithe atá beartaithe, rud a chuirfidh dóthain leictreachais ar fáil chun níos mó ná 350,000 teach in Éirinn a sholáthar.

Cathain a thógfar Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde agus cathain a chuirfear i bhfeidhm í?

Tá iarratas pleanála á ullmhú faoi láthair lena chur isteach ag deireadh 2023. Má fhormheastar é, meastar go mbeidh an chéim tógála idir 2026-2029, agus beidh an fheirm ghaoithe ag feidhmiú faoi 2030.

An gcruthóidh Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde fostaíocht agus tairbhe eacnamaíoch do cheantar Chonamara?

Cuirfidh Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde réimse deiseanna fostaíochta agus slabhra soláthair áitiúil ar fáil le linn gach céim den tionscadal. Ina theannta sin, cuirfidh ciste tionscadail sochair don phobal deiseanna breise maoinithe ar fáil do phobal na tuaithe cois cósta.

Conas a thacóidh an Ciste Sochair don Phobal leis an gceantar áitiúil?

Beidh ciste suntasach sochair don phobal ar fáil trí thionscadal Fheirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde, a bheidh ar fáil do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí áitiúla pobail. Is é príomhchuspóir an chiste tacú le tionscadail, bonneagar agus tionscnaimh thábhachtacha pobail lena bhfeabhsaítear agus lena gcothaítear caighdeán maireachtála an cheantair i dtimpeallacht níos glaine agus níos glaise.

Cad iad na bearta a ghlacfar chun aon tionchar ar an gcomhshaol a íoslaghdú?

Déanfar scagadh forleathan comhshaoil ag gach céim d’fhorbairt tionscadail chun aon tionchar a d’fhéadfadh a bheith ann a sheachaint, a íoslaghdú nó a mhaolú. Déanfar raon leathan measúnuithe, tuarascálacha agus suirbhéanna comhshaoil a chlúdaíonn gníomhaíochtaí cosúil le tomhas gaoithe, suirbhéanna geoiteicniúla agus geoifisiceacha, éin agus suirbhéanna mamach mara, tionchair amhairc agus tosca comhshaoil eile, a chumhdach go cuimsitheach i Measúnú Tionchair Timpeallachta agus i Ráiteas Tionchair Natura a chuirfear isteach mar chuid d’iarratas pleanála Fheirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde.

Má tá ceist agat, téigh i dteagmháil lenár bhfoireann rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara ag enquiries@sceirderockswindfarm.ie

450 meigeavata

Acmhainneacht giniúna leictreachais an tionscadail nuair a bheidh sé críochnaithe

350,000 teach

Fuinneamh glan agus in-athnuaite a dhóthain chun tithe na hÉireann a chumhachtú

550,000 CO2e

Astaíochtaí gás ceaptha teasa measta a bheidh le seachaint gach bliain

180,000 gluaisteán

Coibhéiseach leis an oiread sin gluaisteán peitril a thógáil as an mbóthar

> €3.5 milliún

Luach bliantúil ionchais an chiste sochair don phobal