Comhairliúchán Phoiblí

Home » Pobal » Comhairliúchán Phoiblí

Le gach mórthionscadal bonneagair, tá sé ríthábhachtach go mbeadh forbróirí agus páirtithe leasmhara áitiúla i dteagmháil rialta lena chéile le linn na gcéimeanna forbartha, tógála agus oibríochta.

 • Beidh ról tábhachtach ag pobal áitiúil Chonamara i bhforbairt Fheirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde.
 • Agus muid ag du lar aghaidh lenár gclár fairsing de chomhairliúchán pobail agus rannpháirtíocht phoiblí, táimid i mbun cumarsáide ar bhonn rialta agus tá tacaíocht agus comhoibriú an phobail á lorg againn chun rath an tionscadail a chinntiú.
 • Táimid buíoch den phobal as a dtacaíocht leanúnach do thionscadal a thabharfaidh infheistíocht agus deiseanna fostaíochta, a bhfuil géarghá leo, go ceantar Chonamara. Tá ár bhfoireann atá lonnaithe go háitiúil ag tnúth le go leor comhráite eile agus muid ag leanúint ar aghaidh ag caint le baill an phobail agus ag éisteacht lena ndóchas agus lena n-uaillmhianta don tionscadal.

Rannpháirtíocht iascairí

In 2022 d’oibrigh foireann an tionscadail agus ár n-oifigeach idirchaidrimh iascaigh le raon leathan iascairí sa cheantar chun ár suirbhéanna pleanáilte a chomhlánú go rathúil. Leanadh lenár rannpháirtíocht leanúnach leis an ngrúpa seo agus le déanaí rinneadh suirbhéanna breise agus oibreacha suímh mar thoradh ar chomhairliúchán, comhoibriú agus comhaontuithe idir na hiascairí áitiúla agus foireann an tionscadail.

Rannpháirtíocht sa phobal

Ó thús 2022 tá ár bhfoireann tionscadail ag bualadh le raon leathan grúpaí pobail agus daoine aonair i gceantar Chonamara in aice leis an tionscadal. Ba é príomhaidhm na gcruinnithe seo ná grúpaí pobail a chur ar an eolas faoin tionscadal agus léargas a thabhairt ar an gcaoi a rachaidh an tionscnamh chun sochair do cheantar Chonamara i gcoitinne agus ar na deiseanna ollmhóra a chuirfidh sé ar fáil do dhaoine aonair, do ghrúpaí agus don phobal. Gné thábhachtach eile dár rannpháirtíocht sa phobal is ea faisnéis agus soiléireacht a sholáthar don phobal ar aon cheisteanna nó ábhair imní a d’fhéadfadh a bheith acu maidir leis an tionscadal.

Táimid i mbun cumarsáide i gcónaí leis an bpobal agus cuirimid ar an eolas iad maidir le huasdátuithe agus forbairtí leanúnacha laistigh den tionscadal.

Táimid tar éis seo a dhéanamh tríd an méid seo a leanas a dhéanamh ar bhonn rialta:

 • Preaseisiúintí
 • Agallaimh Theilifíse agus Raidió
 • Ailt sa bhliainiris áitiúil
 • Ailt sna páipéir áitiúla

Mar chuid dár rannpháirtíocht Phobail agus Phoiblí táimid tar éis imeachtaí áitiúla a óstáil amhail

 • Seoladh agus eolas ar an gCiste Sochair Pobail
 • Imeacht Slabhra Soláthair Gnó
 • Ócáid Faisnéise Gairmeacha, Oiliúna agus Scileanna

Beimid ag cur tuilleadh faisnéise agus deiseanna rannpháirtíochta ar fáil don phobal i gcoitinne tríd an méid seo a leanas:

 • Uasdátuithe ar an suíomh gréasáin
 • Taispeántas Comhairliúcháin Fíorúil
 • Bróisiúr eolais ar an tionscadal
 • Glaonna áitiúla ó theach go teach
 • Oifig Thionscadail áitiúil nua a oscailt

Tacaíocht an phobail

Mar chuid de thiomantas agus tacaíocht Charraigeacha Sceirde don phobal ag an gcéim luath seo den tionscadal cuireadh ciste tacaíochta pobail ar bun chun cabhrú le grúpaí, eagraíochtaí agus cláir phobail áitiúla i réimsí amhail

 • Spórt, Áineas agus Oideachas
 • Tionscnaimh Phobail, Shóisialta agus Ionchuimsithe
 • Teanga, Cultúr, Ealaíona agus Oidhreacht